خانه آرایش و گریم پرایمر آرایشی، کاربرد و نحوه استفاده از آن